PHP Manual
/
Správa produkčního serveru

Jak nastavit HTTPS / SSL certifikát - kompletní příručka

16. 09. 2019

Obsah článku

Při nasazování `https` protokolu na weby klientů jsem často narážel na různé potíže, které pramenily z nepochopení problematiky a přílišné složitosti pojmů.

V tomto návodu podrobně popisuji jednotlivé kroky, jak validní certifikát získat a nasadit na webový server.

V každém podnadpisu vždy stručně shrnu krok pro pokročilé a v spodní části rozeberu podrobně detaily pro začátečníky.

Pozor: Celý proces nasazení certifikátu může zabrat i více než hodinu času a je často výpadkový (web může být nedostupný).

Vstupní požadavky

Návod předpokládá, že máme přístup k Terminálu webového serveru běžícího na Linuxu, který používá Apache.

Pro Nginx je platná celá teorie stejně, jenom se liší napojení souborů s certifikáty.

Připojení k webovému serveru

Připojíme se k serveru prostřednictvím SSH.

 • Na Windows doporučuji program Putty,
 • na Macu nebo Linuxu stačí použít vestavěný Terminál.

Na Macu nebo Linuxu zavolejte příkaz:

ssh uživatel@server

Například se chci připojit na uživatele root na webu baraja.cz:

ssh root@baraja.cz

Nebo na uživatele jan na konkrétní IP adresu:

ssh jan@127.0.0.1

Po odeslání dotazu se buď spojení provede přímo, nebo budete požádáni o heslo. Při psaní hesla se nic nezobrazuje, proto heslo potvrdťe enterem a vyčkejte na autorizaci připojení.

Pozor: Pokud nebudeme mít na nějakou akci práva, je potřeba si je přidělit. Buď se přepneme rovnou na uživatele root příkazem sudo su, nebo před příkazem, který chceme provést pod rootem uvedeme na začátku slovo root, například root rm <název> pod rootem smaže soubor <název>. Při použití příkazu sudo můžeme být pravidelně vyzváni zadat heslo.

Podrobnosti:

Přístup přes SSH vám zřídí konkrétní hosting, kde máte pronajatý server.

 • V případě VPS dostanete SSH přístup vždy.
 • V případě hostingu nemusíte SSH dostat vůbec a konfigurace se provádí jinak (obvykle přes webové rozhraní, nebo kontaktujte podporu).

Přechod z HTTP na HTTPS

Pokud převádíme již existující web z http na https, je potřeba zaručit přesměrování veškerého provozu na nový https protokol.

V případě Apache to lze jednoduše docílit pomocí přesměrování v .htaccess souboru:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !on
RewriteRule .? https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
</IfModule>

Tato konfigurace zařídí, že všechny requesty na http budou přesměrovány s HTTP kódem 301 na https. Tato konfigurace je výchozí pro Nette framework, ale platí i pro všechny ostatní případy.

Podrobnosti:

Soubor .htaccess obsahuje konkrétní konfiguraci webového serveru, která ovlivňuje jednotlivé requesty. Zpravidla se umisťuje do stejného adresáře, kde je umístěn i index.php, nebo ostatní soubory, které jsou dostupné z internetu.

Jeho nastavení je platné jen pro server Apache a může být u některých hostingů zakázáno nebo omezeno. Pro podrobnější informace kontaktujte vždy hosting, kde web provozujete.


Někdy se stává, že .htaccess nechce dobře spolupracovat a konfigurace je extrémně náročná (například pro mnoho domén, přičemž se každá chová jinak). V takovém případně lze v nouzi přesměrování na HTTPS vyřešit i přímo v PHP:

if (empty($_SERVER['HTTPS']) || $_SERVER['HTTPS'] === 'off') {
$location = 'https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'];
header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently');
header('Location: ' . preg_replace('/^(https:\/\/)(?:www\.)(.*)$/', '$1$2', $location));
die;
}

Script vložte do index.php. Toto řešení však nedoporučuji.

Najdeme soubory s virtual hosty

V případě Apache potřebujeme najít soubor s Virtual hosty.

Obvykle jsou umístěny na cestě /etc/apache2/sites-available.

Obsah adresáře vypíšeme příkazem ls -al a najdeme soubor, kde je nastaven virtuál pro náš web.

VirtualHosty jsou obvykle umístěny v souborech s příponou .conf. Výchozí je často v 000-default.conf.

Podrobnosti:

 • Adresář se otevírá příkazem cd, například cd /etc/apache2/sites-available.
 • Obsah souboru vypíšeme do Terminálu příkazem cat <název>, případně editujeme příkazem nano <název> nebo vim <název>
 • Z editoru se obvykle dostaneme klávesovou zkratkou CTRL + X nebo dvojím stisknutím ESC
 • Soubory lze částečně procházet v grafickém rozhraní programem Midnight commander (příkaz mc), který v případě Ubuntu nainstalujeme jednoduše příkazem apt-get install mc, případně sudo apt-get install mc.

Nastavíme virtual host pro port 443

V rámci Virtual hostu je potřeba připravit nový, pro port 443 (častá potíž může být v blokaci portu 443 na firewallu).

Obsah souboru může vypadat například takto:

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
ServerName baraja.cz
ServerAdmin jan@barasek.com
DocumentRoot /var/www/baraja.cz/www
Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains; preload"
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/baraja.cz.ssl.error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/baraja.cz.ssl.access.log combined
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/baraja.cz/baraja.cz.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/baraja.cz/baraja.cz.key
SSLCertificateChainFile /etc/ssl/baraja.cz/rapidssl.crt
SSLProtocol all -SSLv3
SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS
SSLHonorCipherOrder on
SSLCompression off
<FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
SSLOptions +StdEnvVars
</FilesMatch>
<Directory /usr/lib/cgi-bin>
SSLOptions +StdEnvVars
</Directory>
BrowserMatch "MSIE [2-6]" nokeepalive ssl-unclean-shutdown downgrade-1.0 force-response-1.0
# MSIE 7 and newer should be able to use keepalive
BrowserMatch "MSIE [17-9]" \
ssl-unclean-shutdown
</VirtualHost>
</IfModule>

Na souboru je nejdůležitější oblast:

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/baraja.cz/baraja.cz.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/baraja.cz/baraja.cz.key
SSLCertificateChainFile /etc/ssl/baraja.cz/rapidssl.crt

Pochopení této konfigurace ja naprosto kritické. Pokud potřebuje googlit podrobnější informace, použijte slova SSLCertificateFile, SSLCertificateKeyFile a SSLCertificateChainFile, která jsou společná pro všechny servery Apache.

Pozor: Problematika SSL je relativně stará a z důvodu zachování zpětné kompatibility se pro stejnou věc používají často různé názvy! Důležité je proto pochopení principu.

Podrobnosti:

Důležité je, aby VirualHost obsahoval:

 • <IfModule mod_ssl.c> říká, že chceme použít SSL
 • <VirtualHost *:443>, že celá komunikace poběží na portu 443
 • SSLEngine on že je SSL povoleno pro tento VirtualHost
 • SSLCertificateFile, SSLCertificateKeyFile a SSLCertificateChainFile jsou soubory s konkrétními klíčy.

Nic dalšího už není potřeba.

Pochopení principu toho, co budeme dělat a jak certifikát funguje

Ve finální konfiguraci VirtualHostu budeme potřebovat skutečně jen 3 soubory SSLCertificateFile, SSLCertificateKeyFile a SSLCertificateChainFile, které můžeme umístit kamkoli na serveru (na názvu a umístění nezáleží). Důležité je uvést funkční cestu a aby byl obsah souborů validní.

Konkrétní způsob získání certifikátů se může lišit u jednotlivých certifikačních autorit. Důležité je pochopit princip a ten poté použít pro váš případ.

Soubor Význam
SSLCertificateFile Tento certifikát pošle autorita
SSLCertificateKeyFile Můj vygenerovaný privátní klíč
SSLCertificateChainFile Stáhl jsem si na webu typu intermediate + root

Získání privátního klíče a žádosti o certifikát

Na serveru nejprve vygenerujeme privátní klíč. Důležité je to slovo privátní, to znamená, že ho nezná nikdo jiný, kromě webového serveru. V ideálním případě by neměl nikdy opustit server a měl by být umístěn na bezpečném místě. Ztráta tohoto klíče znamená ztrátu bezpečnosti, protože se útočník bude moci vydávat za konkrétní server.

Klíč vygenerujeme příkazem:

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout yourdomain.key -out yourdomain.csr

Pro generování musíme mít na serveru nainstalovaný program openssl, který získáme například příkazem sudo apt install openssl.

Klíčů může být více druhů, v tomto případě generujeme RSA klíč dlouhý 2048 bajtů (rsa:2048).

Výstupem příkazu jsou 2 soubory (které si pojmenujte podle domény):

 • yourdomain.key - jde o privátní klíč. Cestu k tomuto klíči uložte do Apache VirtualHostu k položce SSLCertificateKeyFile
 • yourdomain.csr - jde o tzv. certificate request, nebo-li o žádost o vystavení certifikátu.

Obsah requestu je potřeba vždy předat certifikační autoritě na schválení. Obvykle se to dělá přes webové rozhraní v administraci na webu, kde se certifikáty prodávají. Schválení requestu (žádosti) liší podle typu certifikátu. Nejčastěji se provádí automaticky robotem a trvá od 5 minut do 8 hodin. V případě drahých certifikátů, kde se ověřuje i fyzické vlastnictví webu a provozující firmy se ověření provádí ručně a může trvat i několik dnů.

Pokud spěcháte, existuje certifikační agentura Let's encrypt, která requesty autorizuje automaticky s platností 3 měsíce.

Pozor: V některých případech nabízí certifikační autorita automatické generování requestu (žádosti). Toto není doporučovaný postup, protože zná privátní klíč. Pokud na tento způsob přistoupíte, vždy musíte od agentury získat i privátní klíč a ten umístit do souboru na serveru stejným způsobem, jako kdybychom ho generovali.

Získání klíče pro konkrétní certifikační/bezpečnostní autoritu

V mezičase při čekání na schválení requestu a vystavení certifikátu zajistíme veřejný klíč certifikační autority. V Apache VirtualHostu je reprezentován souborem SSLCertificateChainFile (anglicky se to jmenuje Intermediate and Root CA). Tento klíč je principiálně veřejný a říká webovému prohlížeči, kdo je certifikační autorita. Tento soubor si obvykle stáhneme na stránkách autority nebo nám ho doručí do e-mailu.

Je potřeba vždy stáhnout správný klíč podle zvoleného algoritmu. V případě RapidSSL lze stáhnout například zde: https://knowledge.digicert.com/generalinformation/INFO1548…

Získání certifikátu

Na základě requestu nám certifikační autorita vystavila certifikát. V případě Apache VirtualHostu je reprezentován souborem SSLCertificateFile.

Důležité je, že certifikát má omezenou platnost a je potřeba tento proces (ideálně před expirací) opakovat. Datum skončení platnosti zjistíte snadno v Chromu po kliknutí na zelený zámeček v prohlížeči a po zobrazení podrobností o certifikátu, případě ho sdělí certifikační autorita.

Po skončení platnosti je certifikát neplatný a web bude odmítat spojení a uživatelům bude zobrazena chybová hláška o porušení zabezpečení.

Kontrola a provedení změn

Správnost nastavení Apache lze částečně ověřit příkazem apache2ctl -S.

Pro projevení změn je potřeba Apache restartovat, například příkazem:

sudo service apache2 restart

Pokud nebude vyhozena žádná chybová hláška, okamžitě jdeme ověřit funkčnost přes webový prohlížeč (doporučuji Google Chrome, který ukazuje nejvíce podrobností).

V případě chyby zavoláme příkaz apache2ctl -S, který umí ukázat cestu k logům, kde lze přibližně vyčíst, co je špatně. Důležité je všechny kroky v tomto manuálu provést ve správném pořadí a neprohodit některý z klíčů.

Support do budoucna

Nezapomeňte si do kalendáře poznamenat datum konce certifikátu, abyste ho stihli včas obnovit. Některé certifikační autority posílají notifikační e-mail, ale ne vždy je na to spoleh.

Proces obnovy a získání nového certifikátu můžete provádět paralelně při běhu toho současného a pak ho jen v jeden okamžik vyměnit.

Pro automatizovanou obnovu doporučuji nástroj Certbot, který umí automaticky hlídat platnosti a certifikáty obnovovat. Obnovení se provádí například cronem, který jednou za měsíc v noci zavolá příkaz pro vystavení nového certifikátu a hned ho nasadí.

Pokud správě certifikátů nerozumíte, je dobrý nápad hostovat u zavedené společnosti, která vám dodá funkční hosting včetně certifikátu. Ušetříte si s tím spoustu starostí.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Status:
All systems normal.
2024