PHP Manual

Vysvětlení pojmů Objektově orientovaného programování

16. 02. 2020

Obsah článku

Objektově orientované programování (OOP) je programovací paradigma, které se používá pro strukturování a organizaci kódu. OOP je založeno na konceptu objektů, které obsahují data a funkce, které mohou být použity k manipulaci s těmito daty. V PHP, jako i v mnoha jiných programovacích jazycích, existuje mnoho pojmenování, které se používají v objektově orientovaném programování. V tomto článku se podíváme na některé z těchto pojmů a vysvětlíme, co znamenají.

Třída

Třída je definice pro objekt v PHP. Třída určuje, jaké vlastnosti a metody bude mít objekt. V třídě můžeme definovat vlastnosti (nebo také proměnné) a metody (nebo také funkce). Vlastnosti jsou proměnné, které jsou součástí objektu. Metody jsou funkce, které mohou být volány nad objektem.

class Person {
public $name;
public $age;
public function getName() {
return $this->name;
}
public function getAge() {
return $this->age;
}
}

V tomto příkladu jsme vytvořili třídu Person, která má dvě vlastnosti name a age. Dále jsme vytvořili dvě metody getName a getAge, které vracejí hodnoty vlastností name a age.

Objekt

Objekt je instance třídy. Můžeme si to představit jako jednu konkrétní věc, například jednoho člověka. Každý objekt má své vlastnosti a metody, které jsou definovány v třídě, ze které byl vytvořen.

$person = new Person();
$person->name = "John";
$person->age = 25;

V tomto příkladu jsme vytvořili objekt person z třídy Person. Nastavili jsme vlastnosti name a age pomocí operátoru ->.

Konstruktor

Konstruktor je speciální metoda, která se volá při vytváření objektu. Konstruktor může být použit k inicializaci vlastností objektu.

class Person {
public $name;
public $age;
public function __construct($name, $age) {
$this->name = $name;
$this->age = $age;
}
public function getName() {
return $this->name;
}
public function getAge() {
return $this->age;
}
}
$person = new Person("John", 25);

V tomto příkladu jsme vytvořili konstruktor v třídě Person, který má dva parametry $name a $age. Konstruktor nastavuje vlastnosti name a age na hodnoty těchto parametrů. Poté jsme vytvořili objekt person z třídy Person, a to s parametry "John" a 25.

Dědičnost

Dědičnost umožňuje vytvoření nové třídy, která dědí vlastnosti a metody z jiné třídy. Tato nová třída se nazývá podtřída nebo potomek. Třída, ze které dědíme, se nazývá rodičovská třída nebo nadřazená třída.

class Animal {
public function makeSound() {
echo "The animal makes a sound.";
}
}
class Cat extends Animal {
public function makeSound() {
echo "The cat meows.";
}
}
$animal = new Animal();
$cat = new Cat();
$animal->makeSound(); // The animal makes a sound.
$cat->makeSound(); // The cat meows.

V tomto příkladu jsme vytvořili třídu Animal, která obsahuje metodu makeSound. Poté jsme vytvořili třídu Cat, která dědí od třídy Animal a přepisuje metodu makeSound. Nakonec jsme vytvořili objekty animal a cat a zavolali metodu makeSound nad každým z nich. Výsledkem volání nad objektem animal je řetězec "The animal makes a sound.", zatímco výsledkem volání nad objektem cat je řetězec "The cat meows.".

Rozhraní

Rozhraní definuje soubor metod, které třída musí implementovat. Třída může implementovat více rozhraní. Rozhraní umožňují definovat společné metody, které lze použít na různých třídách.

interface Animal {
public function makeSound();
}
class Cat implements Animal {
public function makeSound() {
echo "The cat meows.";
}
}
class Dog implements Animal {
public function makeSound() {
echo "The dog barks.";
}
}
$cat = new Cat();
$dog = new Dog();
$cat->makeSound(); // The cat meows.
$dog->makeSound(); // The dog barks.

V tomto příkladu jsme vytvořili rozhraní Animal, které definuje jednu metodu makeSound. Poté jsme vytvořili třídy Cat a Dog, které implementují toto rozhraní. Každá z těchto tříd přepisuje metodu makeSound. Nakonec jsme vytvořili objekty cat a dog a zavolali metodu makeSound nad každým z nich. Výsledkem volání nad objektem cat je řetězec "The cat meows.", zatímco výsledkem volání nad objektem dog je řetězec "The dog barks.".

Zapouzdření

Zapouzdření umožňuje skrýt vnitřní stav objektu před vnějším světem a umožňuje přístup k tomuto stavu pouze pomocí speciálních metod, které jsou součástí třídy.

class Person {
private $name;
private $age;
public function __construct($name, $age) {
$this->name = $name;
$this->age = $age;
}
public function getName() {
return $this->name;
}
public function getAge() {
return $this->age;
}
public function setName($name) {
$this->name = $name;
}
public function setAge($age) {
$this->age = $age;
}
}
$person = new Person("John", 25);
echo $person->getName(); // John
$person->setName("Peter");
echo $person->getName(); // Peter

V tomto příkladu jsme vytvořili třídu Person, která má dvě privátní vlastnosti name a age. To znamená, že tyto vlastnosti nejsou přístupné z vnějšku třídy. Namísto toho jsme vytvořili metody getName, getAge, setName a setAge, které jsou veřejné a umožňují přístup k těmto vlastnostem. V tomto příkladu jsme vytvořili objekt person s vlastnostmi "John" a 25. Poté jsme zavolali metodu getName, abychom získali hodnotu vlastnosti name. Poté jsme nastavili vlastnost name na "Peter" pomocí metody setName a zavolali jsme opět metodu getName, abychom získali novou hodnotu vlastnosti name. Výstupem bude "John" a "Peter".

Polymorfizmus

Polymorfizmus umožňuje třídám mít stejná jména metod, ale různé implementace. To znamená, že metody mohou být volány pomocí stejného jména, ale přiřazené objekty se chovají odlišně v závislosti na typu objektu.

class Animal {
public function makeSound() {
echo "The animal makes a sound.";
}
}
class Cat extends Animal {
public function makeSound() {
echo "The cat meows.";
}
}
class Dog extends Animal {
public function makeSound() {
echo "The dog barks.";
}
}
function animalSound(Animal $animal) {
$animal->makeSound();
}
$animal = new Animal();
$cat = new Cat();
$dog = new Dog();
animalSound($animal); // The animal makes a sound.
animalSound($cat); // The cat meows.
animalSound($dog); // The dog barks.

V tomto příkladu jsme vytvořili třídy Animal, Cat a Dog, kde každá třída má metodu makeSound. Poté jsme vytvořili funkci animalSound, která bere objekt typu Animal jako parametr. Nakonec jsme vytvořili objekty animal, cat a dog a zavolali funkci animalSound nad každým z nich. Výsledkem volání nad objektem animal je řetězec "The animal makes a sound.", zatímco výsledkem volání nad objektem cat je řetězec "The cat meows." a výsledkem volání nad objektem dog je řetězec "The dog barks.".

Abstraktní třídy

Abstraktní třídy jsou třídy, které nemohou být vytvořeny přímo, ale musí být rozšířeny jinou třídou. Abstraktní třídy obsahují abstraktní metody, které musí být implementovány v podtřídách.

abstract class Animal {
protected $name;
public function __construct($name) {
$this->name = $name;
}
abstract public function makeSound();
}
class Cat extends Animal {
public function makeSound() {
echo "The cat meows.";
}
}
$cat = new Cat("Tom");
$cat->makeSound(); // The cat meows.

V tomto příkladu jsme vytvořili abstraktní třídu Animal, která má chráněnou vlastnost name a abstraktní metodu makeSound. Poté jsme vytvořili třídu Cat, která dědí od třídy Animal a implementuje metodu makeSound. V konstruktoru třídy Cat jsme předali jméno zvířete a v metodě makeSound jsme vytiskli řetězec "The cat meows.". Nakonec jsme vytvořili objekt cat a zavolali jsme metodu makeSound. Výstupem bude řetězec "The cat meows.".

Rozhraní

Rozhraní definuje soubor metod, které musí být implementovány v třídě, která rozhraní implementuje. Rozhraní mohou být použita k vytvoření kódu, který je nezávislý na konkrétní třídě, ale který vyžaduje určitou funkcionalitu.

interface Animal {
public function makeSound();
}
class Cat implements Animal {
public function makeSound() {
echo "The cat meows.";
}
}
$cat = new Cat();
$cat->makeSound(); // The cat meows.

V tomto příkladu jsme vytvořili rozhraní Animal, které má jednu metodu makeSound. Poté jsme vytvořili třídu Cat, která implementuje rozhraní Animal a implementuje metodu makeSound. Nakonec jsme vytvořili objekt cat a zavolali jsme metodu makeSound. Výstupem bude řetězec "The cat meows.".

Závěr

V tomto článku jsme prošli některé z nejdůležitějších pojmů objektově orientovaného programování v PHP. Objektově orientované programování je klíčové pro psaní čitelného, strukturovaného a údržbatelného kódu v PHP, což je velmi důležité pro velké projekty s více vývojáři.

Základními prvky objektově orientovaného programování jsou třídy, objekty, vlastnosti a metody. Další důležitým pojmem je dědičnost, která umožňuje třídám sdílet vlastnosti a metody s jinými třídami. Polymorfizmus umožňuje třídám mít stejná jména metod, ale různé implementace. Abstraktní třídy obsahují abstraktní metody, které musí být implementovány v podtřídách. Rozhraní definuje soubor metod, které musí být implementovány v třídě, která rozhraní implementuje.

Je důležité mít porozumění těmto pojmům, abyste mohli psát kvalitní kód v PHP. Všechny tyto pojmy byly představeny s příklady kódu, aby byly jednoduše pochopitelné. Pokud budete tyto pojmy správně využívat, pomohou vám psát čitelný, strukturovaný a údržbatelný kód v PHP.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
5.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Status:
All systems normal.
2024