PHP Manual
/
Základní znalosti

Cykly a jejich druhy v PHP

11. 04. 2020

Obsah článku

Cykly v obecné rovině slouží k opakování stejného úseku kódu (obvykle nad množinou dat) Pro každý typ úlohy se hodí jiný typ cyklu, který se liší zejména významem a syntaxí. Důležité je také poznamenat, že všechny druhy cyklů jsou mezi sebou převoditelné, jenom se to nemusí vždycky z hlediska složitosti kódu a výpočetního času vyplatit.

Základní rozdělení cyklů z hlediska typu prvků:

 • for: Obecný cyklus, kde předem známe počet opakování, nebo ho můžeme předem jednoduše vypočítat,
 • while a do-while: Obecný cyklus, kde předem neznáme počet opakování,
 • foreach: Procházení polí a objektů,
 • rekurze: Rozložení složitého problému na sadu menších.

Obecné vlastnosti cyklů

Cykly obecně fungují tak, že stále dokola opakují označenou část kódu, a to dokud platí ukončovací podmínka. Cykl se zastaví buď nesplněním ukončovací podmínky, nebo ručním zastavením zavoláním příkazu break;.

Pokud nic cykl nezastaví, tak mu nic nebrání v tom, aby běžel do nekonečna, resp. dokud aplikaci neukončíme ručně, nebo nedojde časový limit pro zpracování PHP scriptu (obvykle 30 sekund).

Důležité pojmy:

 • Cykl - výraz jazyka, který umožňuje opakovat určitou část kódu
 • Iterace - jedno konkrétní provedení těla cyklu
 • Inicializace - zahájení provádění cyklu (ještě předtím, než začne první iterace)
 • Inkrementace - navýšení iterační proměnné o jedničku
 • Ukončovací podmínka - Podmínka, která se ověřuje v každé iteraci (místo ověření se liší podle typu cyklu). Cykl běží, dokud podmínka platí

For cyklus

For se hodí pro případy, kdy předem známe počet opakování (nebo lze snadno vypočítat). Perfektně se hodí třeba na lineární procházení intervalů.

Obecně se zapisuje (3 části):

for (inicializace; výraz; inkrementace) {
// tělo cyklu
}

 • inicializace: Definice počátečního stavu cyklu (jaké potřebujeme proměnné),
 • výraz: Podmínka. Dokud platí, tak se bude cykl vykonávat,
 • inkrementace: Změna stavu cyklu oproti předchozímu průchodu (inkrementovat - navýšit o jedničku).

Příkladem může být například vypsání řady čísel od 0 do 10:

for ($i = 0; $i <= 10; $i++) {
echo $i . '<br>';
}

Nebo násobky dvojky od 2 do 100:

for ($i = 2; $i <= 100; $i += 2) {
echo $i . '<br>';
}

For cyklus se hodí na různé triky, jako je třeba získání abecedy, pole čísel a intervalů.

While a do-while cyklus

While cyklus běží, dokud platí podmínka. Rozdíl mezi while a do-while je v tom, kdy se bude podmínka vyhodnocovat.

while (výraz) {
// tělo cyklu
}

Případně:

do {
// tělo cyklu
} while(výraz);

 • while nejprve vyhodnotí podmínku a poté proběhne vnitřek cyklu,
 • do-while nejprve zpracuje vnitřek cyklu a až poté vyhodnocuje podmínku.

Výhoda je zejména v tom, kdy nemůžeme předem poznat, jestli vůbec cyklus někdy proběhne a chceme zaručit, aby proběhl vždycky minimálně jednou (pak použijeme do-while).

Příklad:

Máme v proměnné $x = 2 uložené číslo. Chceme do proměnné $y vygenerovat taky číslo v intervalu <0; 10> tak, aby bylo různé, než je v proměnné $x. Jednoduše řečeno: Vygenerujte náhodné číslo mezi 010, které není 2.

V takovém případě se hodí použít do-while cyklus. Předem nevíme, kolikrát bude muset cyklus proběhnout (můžeme mít smůlu a budeme se stále trefovat do stejného čísla, v takovém případě poběží cykl dlouho), a zároveň chceme zaručit, že proběhne aspoň jednou, než se vyhodnotí podmínka, protože číslo přeci nejdříve musíme vygenerovat.

$x = 2;
$y = $x;
do {
$y = rand(0, 10);
} while($x == $y);
echo 'X : ' . $x . '<br>';
echo 'Y: ' . $y;

Foreach

foreach se perfektně hodí na procházení polí a objektů. Můžeme získat jen konkrétní hodnoty, ale i klíče.

Pokud chceme získat jen konkrétní hodnoty:

foreach ($data as $value) {
// zpracování dat
}

Případně můžeme získat i klíče:

foreach ($data as $key => $value) {
// zpracování dat
}

foreach se bezvadně hodí pro procházení reálných dat - třeba výsledků z databáze, nebo polí s klíči:

$countries = [
'cz' => 'Česká republika',
'sk' => 'Slovensko',
];
foreach ($countries as $shortcut => $name) {
echo $shortcut . ': ' . $name . '<br>';
}

Rekurze

Rekurze nastává ve chvíli, kdy funkce nebo metoda volá sama sebe. Slouží k rozložení složitého problému na skupinu menších.

Pochopení rekurze může být pro začátečníky náročné, protože je založena na myšlence předávání zodpovědnosti.

Funkce vlastně říká něco se smyslu: "Já neumím tento problém vyřešit, ale znám někoho, kdo ano...", tak ho zavolá, on zase někoho, ... až dojde k zavolání finálního členu, který problém rozsekne.

Určitě stojí za zmínku, že lze každý rekurzivní algoritmus přepsat na použití cyklů, kde rekurze není potřeba (platí to i obráceně). Rekurze je dobrý sluha, ale špatný pán. Některé typy problémů pomáhá řešit jednoduše a velice efektivně, na jiné věci se zas hodí procházení přes cykly.

Obecně platí, že rekurze má vysokou paměťovou náročnost, protože vytváří stále nové instance a kontexty funkcí a metod. Například pro procházení stromových struktur to je však jediný rozumný způsob, jak problematiku řešit.

Příklad:

Potřebujeme vypočítat faktoriál čísla 5, to se v matematice dělá takto:

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1

Tedy, dojde k postupnému vynásobení řady čísel od 1 až po číslo, u kterého nás zajímá faktoriál.

Rekurzivně to lze řešit velice elegantně:

function factorial(int $n): int
{
if ($n === 0) {
return 1;
}
return $n * factorial($n - 1);
}

Případně ještě kratší implementace s použitím ternárního operátoru:

function factorial(int $n): int
{
return $n === 0 ? 1 : $n * factorial($n - 1);
}

To samé můžeme přepsat na použití cyklů:

function factorial(int $n): int
{
$result = 1;
for ($i = $n; $i > 0; $i--) {
$result *= $i;
}
return $result;
}

Zápis s cyklem je o něco delší, ale zase má výrazně nižší paměťovou náročnost. Pro výpočet používáme jen jednu proměnnou $result, kde průběžně měníme hodnotu a nemusíme stále vytvářet nové instance funkce factorial().

Nekonečné cykly pište hodně opatrně

Velice snadno se může stát, že bude cykl nekonečný (toho dosáhneme tak, že nikdy nebude splněna ukončovací podmínka). S tímto bychom měli počítat a případně si cyklus sami zastavit příkazem break;.

Například hážeme kostkou, dokud nepadne číslo 6. Implementace svádí použít while cyklus:

while (true) {
$value = rand(1, 6);
if ($value === 6) {
echo 'Padla hodnota ' . $value;
break;
}
}

Zápisem while(true) jsme si zajistili nekonečný počet opakování, protože true bude pravda vždy. Cykl si musíme tedy sami zastavit konstrukcí break;, co když ale hodnota 6 nikdy nepadne a cykl si nikdy nezastavíme?

Já osobně vždy počítám počet opakování a pokud přesáhne nějakou kritickou mez, tak cykl násilně ukončím. Například pokud přesáhneme 1000 pokusů. V takovém případě je vhodnější místo while použít spíše for a počet průběhů si počítat.

Pokud přesáhneme počet průběhů, je slušnost o tom vývojáře informovat vyhozením výjimky.

for ($i = 0; $i <= 1000; $i++) {
$value = rand(1, 6);
if ($value === 6) {
echo 'Padla hodnota ' . $value;
break;
}
}
if ($i === 1000) {
throw new \Exception('Byl přesáhnut maximální počet hodů.');
}

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
12.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Status:
All systems normal.
2024